Toleranca in medreligijski dialog

Avtorji

Igor Grdina Ph.D.
Jona Vizjak

Kratka vsebina

Med vprašanji sodobnosti namenja Alma Mater Europaea medverskemu dialogu vidno mesto. Prizadevanja za prehod od konfrontacije k toleranci so med ljudmi različnih pogledov na svet zmerom aktualna tema. V vsakem boju se seveda lahko samo zmaga, prepričevati pa se more le redkokdaj. Res je spopadanje med različnostmi marsikje razumljeno kot človeško prastanje, vendar je tovrstna konceptualizacija odnosov med živimi bitji preozka: enako običajna kot nasprotovanje in tekmovanje sta tudi sožitje in sodelovanje.

Zato je analiza dejavnikov, ki medverski dialog otežujejo, in tendenc, ki ga spodbujajo, dobrodošla – tako v sinhroni kakor diahroni perspektivi. Pričujoči zbornik predstavlja del rezultatov interdisciplinarne konference Za človeka gre, ki je potekala v Mariboru marca 2017. Problemi, ki so bili tematizirani v različnih strokah, so se razkrili kot transnacionalni, ne v prostoru ne v času jim ni bilo mogoče postaviti meje. Pričujoči zbornik je dvodelen. Najprej so predstavljene misli o aktualnem položaju, sledijo prispevki z zgodovinsko tematiko. Za človeka ni pomembna samo vednost o tem, kam gre, temveč tudi refleksija o izvoru njegove izkušnje, ki zaznamuje način dojemanja stvarnosti. S tem ne vpliva samo na sedanjost, temveč tudi na prihodnost.

Alma Mater Europaea je v preteklosti že spodbudila razmisleke o medverskem dialogu in strpnosti. Pobudnost v tej smeri kani obdržati tudi v dneh, ki jih danes šele slutimo. Pričujoči zbornik potemtakem želi biti čvrst element na mostu med preteklostjo in prihodnostjo.

Prof. dr. Ludvik Toplak

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

19.07.2018

Kategorije