Dialektična metoda: Pristop k reševanju kompleksnih pravnih primerov

Avtorji

Luka Martin Tomažič

Kratka vsebina

Delo obravnava področje dialektike v pravu, ki je v slovenskem pravu manj raziskano. Razvije model reševanja kompleksnih pravnih primerov, ki ima idejno zasnovo v sholastični in hegeljanski dialektiki. Prikaže, da pravniško sklepanje v kompleksnih primerih ni silogistično, temveč entimemsko. Na podlagi relevantnih psiholoških raziskav zagovarja strukturiran pristop k argumentaciji v pravu.

Predlagani model poimenuje dialektična metoda. Obravnava pomen notranjega dialoga, ki naj v zavesti posameznika, ki pravni primer rešuje, poteka kot soočanje razlagalnih argumentov. Razlagalec najprej postavi primarno tezo, ki jo poskuša ovreči z relevantnimi antitezami. Postopek skladno s svojim znanjem in vrednostnim sistemom ponavlja, dokler ne doseže sinteze, ki bi naj vsebovala tudi kvalitativni preskok v razumevanju primera. V hegeljanskem smislu lahko o kvalitativnem preskoku govorimo, kadar je v argumentaciji ohranjeno vse, kar mora biti ohranjeno in opuščeno vse, kar mora biti opuščeno.

Delo prikaže tudi, kako je znanstvena dognanja o dialektični metodi mogoče uporabiti v praksi. Izpostavljeni so pragmatični vidiki uporabe predlagane metode za namene bolj učinkovitega prepričevanja partikularnih avditorijev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

01.09.2020

Kategorije

Kako citirati

Dialektična metoda: Pristop k reševanju kompleksnih pravnih primerov. (2020). Alma Mater Press. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/25